Lärarledda onlinekurser

Nu är höstens datum satta för våra lärarledda onlinekurser i SPSS.

Deltagarna medverkar via Zoom och kursinnehållet motsvarar våra schemalagda utbildningar.

Onlineutbildning SPSS 1-4

  • 2 dagar lärarledd Onlineutbildning
  • Kurslitteratur med tillhörande övningsuppgifter
  • Finns som val för utbildningarna SPSS 1, 2, 3, och 4

KURSINNEHÅLL

SPSS 1
PROGRAMÖVERSIKT
Import och export av data
Datastrukturering
Hantering av variabler
Hantering av observationer
Datatransformeringar

DATAVISUALISERING
De vanligaste graftyperna
[Histogram, Scatterplots, Error bar (Mean plots), Box plot, Line plot]
Chart builder
Redigering av grafer
Andra grafiska verktyg

DESKRIPTIV BESKRIVNING AV DATA
Frekvenstabeller
Korstabeller

GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA BEGREPP
Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
Parameterskattningar och konfidensintervall
Hypotesprövning och p-värden

TRE GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA METODER
Korrelation
Students t-test
Chi2-test

ICKE-PARAMETRISKA METODER

SPSS 2
ONE-WAY ANOVA

MULTI-WAY ANOVA
Main effects ANOVA
Factorial ANOVA

REPEATED MEASURE ANOVA

ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)

POST-HOC TEST
Fisher
Bonfferroni
Tukey

PLANERADE JÄMFÖRELSER AV KONTRASTER

MODELLVALIDERING

ICKE PARAMETRISKA METODER

ENKLARE HANTERING AV BORTFALL OCH AVVIKANDE VÄRDEN

ENKEL LINJÄR REGRESSION
Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION
Bygga regressionsmodeller
Modeller med kategoriska prediktorer

POLYNOMREGRESSION

SPSS 3
ICKELINJÄRA MODELLER
Logistisk regression
Poisson regression
Polynomregression
Modellvalidering

ROC

ÖVERLEVNADSANALYS
Kaplan-Meier kurvor
Jämförelse av grupper [Log-rank, Breslow]
Cox proportional hazard regression [Time-dependent]

POWERANALYS
Powerberäkningar
Urvalsberäkningar

SPSS 4
MIXED MODELS
Linear

TIDSSERIEANALYS
Exponentiell utjämning
ARIMA

MULTIVARIATA OCH EXPLORATIVA METODER
Klusteranalys [Hierarkisk, K-means, Two-step Cluster]
Diskriminantanalys
Faktoranalys

Kontakta oss!
Telefon 018-410 82 82 eller e-post info@statistikakademin.se

Kontakta oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du får ut så mycket som möjligt av Statistikakademins kompetenspott.

Ring oss!
018-410 82 82

E-posta!
info@statistikakademin.se